• Pn - Pt : 8:30 do 15:30
  • So - Ni : nieczynne

ZMNIEJSZENIE LUB ZAWIESZENIE ŚWIADCZEŃ PRACUJĄCYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW

Wiele osób pobierających świadczenia z ZUS wykonuje dodatkowe prace zarobkowe

ZMNIEJSZENIE LUB ZAWIESZENIE ŚWIADCZEŃ PRACUJĄCYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW 24 lis

Niektórzy emeryci, renciści oprócz pobieranych świadczeń emerytalno - rentowych, uzyskują także dodatkowe przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Do tego grona zalicza się wiele opiekunek osób starszych, które chęcią polepszenia swojej sytuacji finansowej, wyjeżdżają do pracy w Niemczech.

Obowiązki pracujących emerytów/rencistów.

Obowiązkiem każdego świadczeniobiorcy (emeryta, rencisty), który uzyskuje dodatkowe przychody z wykonywanej pracy jest poinformowanie ZUS-u o tym fakcie i o wysokości przychodu. Dodatkowo co roku – do końca lutego – należy przedstawić w ZUS-ie zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok.

Wpływ dodatkowych przychodów na pobierane świadczenia.

Jeśli emeryt lub rencista uzyskuje dodatkowe przychody, to powinien wiedzieć, że dodatkowe zarobki mogą spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń (emerytury, renty). Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu. Na to, czy świadczenia zostaną zmniejszone lub zawieszone, ma wpływ wysokość dodatkowego przychodu. Jeżeli świadczeniobiorca ma prawo do emerytury i jest w powszechnym wieku emerytalnym (obydwa warunki muszą być spełnione), to jego świadczenia nie zostaną zmniejszone ani zawieszone bez względu na wysokość przychodu.

Wysokość przychodu wpływającego na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki świadczeniobiorca może osiągnąć, wynika, że:

  • nie przekroczy on 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – będzie wypłacane świadczenie w pełnej wysokości,

  • wyniesie on ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – świadczenie zostanie pomniejszone,

  • przekroczy on 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zostanie zawieszona wypłata świadczenia.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej ZUS-u

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow

Powrót do bloga